Chrzest dziecka
Chrzest święty może być udzielony dziecku, które mieszka na terenie naszej parafii. Sakrament udzielany jest podczas Mszy św. w czwartą niedzielę miesiąca o godz. 12:30.
Datę chrztu uzgadniamy wcześniej w biurze parafialnym.
Rodzice i rodzice chrzestni zobowiązani są do uczestniczenia w nauce przedchrzcielnej, która odbywa się w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca o godz. 19.00, w kościele.
Potrzebne dokumenty:
– Akt urodzenia dziecka
– Akt ślubu kościelnego (związek niesakramentalny – akt ślubu cywilnego)
– Zaświadczenie dla rodziców chrzestnych (zaświadczenie, że kandydat na ojca chrzestnego, matki chrzestnej jest wierzącym i praktykującym katolikiem)
Często zadawane pytania:
Jakie warunki musi spełniać kandydat na ojca / matkę chrzestną?
– Rodzicem chrzestnym może zostać osoba wierząca, praktykująca (udział w niedzielnej Mszy św.), wybierzmowana, mająca przynajmniej 16 lat.
Czy osoba rozwiedziona lub żyjąca w związku niesakramentalnym może zostać rodzicem chrzestnym?
– Zgodnie ze wskazaniami Synodu Archidiecezji Poznańskiej, należy takiej osobie odmówić pełnienia tej godności.
Kto wydaje zaświadczenie dla rodziców chrzestnych?
– Zaświadczenie to można uzyskać u proboszcza parafii, na terenie której aktualnie się mieszka (nie ważne jest zameldowanie, ale rzeczywiste przebywanie).
Czy można ochrzcić dziecko poza swoją parafią?
– Jest to możliwe, po uprzedniej pisemnej zgodzie proboszcza parafii, na terenie której się mieszka.
Czy mogą być dwie matki chrzestne lub dwóch ojców chrzestnych?
– Nie ma takiej możliwości. W sytuacji wyjątkowej może być jeden chrzestny.
Czy może zamiast chrzestnego być świadek chrztu?
– tak, ale dotyczy to tylko chrześcijan, którzy nie przynależą do Kościoła Rzymskokatolickiego.

Pierwsza Komunia
Pierwsza Komunia w naszej parafii odbywa się, tradycyjnie od wielu lat, w II niedzielę maja.
Do Pierwszej Komunii mogą przystąpić dzieci, które są ochrzczone i ukończyły katechezę szkolną dotyczącą tego wielkiego wydarzenia.
Potrzebne dokumenty
– Akt chrztu (nie starszy niż trzy miesiące – nie dotyczy dzieci ochrzczonych w naszej wspólnocie parafialnej).
Często zadawane pytania
Czy dziecko może przystąpić do Pierwszej Komunii św. poza swoją parafią?
– Zgodnie z rozporządzeniem Arcybiskupa Poznańskiego, dzieci powinny przystępować do wszystkich sakramentów w swojej parafii. Jeśli jednak rodzice pragną inaczej, winni uzyskać zgodę z Kurii Metropolitalnej.

Bierzmowanie
Sakrament bierzmowania udzielany jest w naszej parafii każdego roku. Do bierzmowania mogą przystąpić nasi parafianie, czyli osoby mieszkające na terenie naszej parafii (nie ma znaczenia zameldowanie). Kandydaci zobowiązani są do uczestniczenia w przygotowaniu do tego sakramentu poprzez spotkania w grupach, udział we Mszy św. niedzielnej oraz w pierwszy piątek.
Potrzebne dokumenty
– Akt chrztu (nie starszy niż trzy miesiące – nie dotyczy osób ochrzczonych w naszej parafii).
– Ukończenie katechizacji szkoły gimnazjalnej.
Często zadawane pytania
Czy można przystąpić do sakramentu bierzmowania poza swoją parafią?
– Zgodnie, ze wskazaniami Synodu Archidiecezji Poznańskiej, parafianie powinni przystępować do wszystkich sakramentów we wspólnocie parafialnej, na terenie której mieszkają.

Małżeństwo
Sakrament małżeństwa udzielany jest w naszej parafii przez cały rok. Odpowiednio wcześniej należy przyjść do biura parafialnego w celu zarezerwowania daty i godziny Mszy św.
Na trzy miesiące przed datą ślubu należy umówić się w biurze parafialnym na pierwsze spotkanie dla narzeczonych. Na to spotkanie przychodzimy z kompletem dokumentów (w uzasadnionych przypadkach, formalności można dopełnić w czasie późniejszym).
Potrzebne dokumenty
– Akt chrztu (nie starszy niż trzy miesiące – nie dotyczy osób ochrzczonych w naszej parafii).
– Świadectwo ukończenia katechezy szkolnej.
– Zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich.
– Zaświadczenie o odbyciu spotkań w poradni małżeńskiej.
– Zaświadczenie o stanie wolnym, wydane przez Urząd Stanu Cywilnego.
– Świadectwo ślubu cywilnego (nie dotyczy ślubu konkordatowego)
Często zadawane pytania
W jakiej parafii można zawrzeć związek małżeński?
– Związek małżeński można zawrzeć w parafii, na terenie której przebywa narzeczona lub narzeczony.
Jeśli mieszkamy za granicą, gdzie muszę dokonać wszelkich formalności?
– W takim przypadku należy udać się do parafii miejsca przebywania lub do ośrodka duszpasterskiego dla polonii zagranicznej i tam poprosić o przygotowanie. Tamtejszy kapłan wystawi stosowny dokument umożliwiający pobłogosławienie związku w dowolnej parafii. Wcześniej jednak należy uzgodnić z wybraną parafią datę i godzinę ślubu.
Czy możemy wybrać inną świątynię aniżeli kościół parafialny?
– Jest to możliwe po wcześniejszej pisemnej zgodzie proboszcza. Związane jest to z uzgodnieniem, która parafia podejmie się przeprowadzenia spisania protokołu przedślubnego.

Pogrzeb katolicki
Pogrzeb katolicki przysługuje każdemu wierzącemu i praktykującemu parafianinowi. Zasadniczo kapłan uczestniczy sprawując Mszę św. za zmarłego, oraz w ceremonii pochówku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ktoś zadeklaruje się wobec księdza, lub publicznie, że nie życzy sobie pogrzebu katolickiego. Jesteśmy wtedy zobligowani uszanować wolę zmarłego.
Pogrzeby mogą odbyć się na dowolnie wybranym cmentarzu. Jeżeli na terenie danego cmentarza jest tzw. ksiądz pełniący dyżur, wtedy kapłani parafialni sprawują tylko Eucharystię w kościele parafialnym, natomiast wyznaczony ksiądz dokonuję obrzędu pochówku.
Datę i godzinę pogrzebu uzgadniamy w biurze parafialnym lub telefonicznie z ks. proboszczem.
Potrzebne dokumenty
– Akt zgonu.
– Zaświadczenie od kapelana szpitala o udzieleniu jakichkolwiek sakramentów.
Opłaty
– Za Mszę św. składa się dobrowolną ofiarę. W tym organista i obsługa liturgiczna podczas Mszy św.
Często zadawane pytania
Czy ksiądz może odmówić pogrzebu katolickiego?
– Niestety czasami ma wręcz taki obowiązek. Dotyczy to osób, które zadeklarowały podczas rozmowy lub odwiedzin duszpasterskich (kolęda), że nie życzą sobie obecności kapłana w trakcie uroczystości pogrzebowej. Również kapłan ma obowiązek odmówienia uczestnictwa w pogrzebie, jeśli dana osoba w sposób publiczny i jawny negowała Pana Boga i przykazania.

Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane są w oparciu o dokumenty Synodu Archidiecezji Poznańskiej. Materiały dostępne są w formie elektronicznej na stronie:www.archpoznan.pl